Tema
Debat

Til forsikringstagerne i Gable Insurance AG og Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS

19. dec. 2016
Gable Insurance blev erklæret konkurs den 19. november 2016 i Liechtenstein. Gable Insurance har solgt forsikringer i Danmark via Husejernes Forsikring Assurance Agentur. Den 8. december 2016 blev også Husejernes Forsikringsagentur erklæret konkurs. Ingen af selskaberne var medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, som sikrer forsikringstagere dækning i tilfælde af forsikringsselskabers konkurs.

Torsdag den 8. december 2016 vedtog Folketinget, efter drøftelser med brancheorganisationen Forsikring & Pension, en lovændring, som betyder, at danske kunder i Gable Insurance og Husejernes Forsikringsagentur alligevel er omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Lovændringen betyder, at Fonden yder dækning af krav, der ellers ikke ville være dækket.

Hvad kan du gøre og forvente i den kommende tid?
Garantifonden har nu indgået en administrationsaftale med Topdanmark Forsikring A/S. Det er Topdanmark, der skal behandle din skadessag på vegne af Garantifonden og håndtere udbetalingen af erstatningen fra Garantifonden. Dette gælder også allerede afsluttede skadessager, der blot afventer frigivelse af erstatning.

Har du en skadessag, der endnu ikke er anmeldt, eller opstår der en skade inden for de fastsatte frister (se herunder), hvor fonden dækker, skal du anmelde denne skade til Topdanmark hurtigst muligt.

Hvis du allerede har anmeldt din skade til Husejernes Forsikringsagentur, skal du ikke anmelde den igen.

Topdanmarks første opgave er at systematisere og overføre hver enkelt sag til selskabet selv. Det sker, for at de kan håndtere de ca. 2.000 skadessager på betryggende vis, så data og oplysninger ikke går tabt.

Det tager naturligvis noget tid. Den egentlige skadesbehandling vil formentlig kunne startes op i løbet af januar 2017. Topdanmark vil dog bestræbe sig på at færdigbehandle sager - som kun mangler frigivelse af erstatning samt sager med akutte økonomiske udfordringer – så hurtigt som overhovedet muligt.

Reglerne for dækning via fonden
Der er særlige regler for dækning, herunder særlige frister, som du som forsikringstager skal være opmærksom på.

Garantifonden betaler alene erstatning for skader, som ville være dækket af de betingelser og vilkår, som gjaldt for den oprindelige forsikringsaftale hos Gable Insurance. 

Generelt gælder, at man ikke får forudbetalte præmier tilbage.

Ejerskifteforsikringer
-  Skader skal være anmeldt senest den 31. marts 2017. 
-  Der er en selvrisiko på 20.000 kr. for den første dækningsberettigede skade i Garantifonden. Herefter gælder den selvrisiko, der fremgår af den oprindelige forsikringsaftale.
-  Normalt vil ejerskifteforsikringer kun kunne tegnes i forbindelse med et ejerskifte. Der er dog mulighed for at købe en erstatningsforsikring på kommercielle vilkår hos nogle af Forsikring & Pensions medlemmer gældende for restperioden. Dog maksimalt fem år. Forsikringen vil kunne tegnes indtil den 31. marts 2017 med den 1. april 2017 som ikrafttrædelsesdato. Det bemærkes, at der er tale om en helt ny forsikringstype, hvorfor selskaberne kan have behov for noget tid til at udvikle produktet.

Byggeskadeforsikringer
Der er erstatning for skader i de tilfælde, hvor bygherren er trådt i likvidation eller er gået konkurs eller træder i likvidation eller går konkurs i den oprindelige polices løbetid. Krav skal være anmeldt senest den dag, hvor forsikringen udløber.

Andre forsikringer end ejerskifteforsikringer og byggeskadeforsikringer
Der er erstatning for de krav, som er opstået indtil 4 uger efter, at kunden har modtaget denne meddelelse fra Garantifonden. Skader skal være anmeldt senest den 31. marts 2017.

Klager til Ankenævnet for Forsikring 
Klager, der er indbragt for Ankenævnet for Forsikring før Gable Insurances AG’s konkurs den 19. november 2016, dækkes af Garantifonden, når kunden har fået helt eller delvist medhold.

Klager over afgørelser truffet af Husejernes Forsikringsagentur ApS inden for de seneste 4 uger før konkursen (19. november 2016), kan indbringes for Ankenævnet senest den 6. januar 2017. Får man helt eller delvist medhold, er også disse klager dækket af Garantifonden.

Klager over Topdanmarks afgørelser om udbetalinger kan indbringes for Ankenævnet senest 3 måneder efter, at afgørelsen er meddelt klageren. Får man helt eller delvist medhold, er disse klager dækket af Garantifonden.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.