Tema
Debat

Spørgsmål & svar om Garantifonden

Spørgsmål & svar


 • Hvad er Garantifonden for skadesforsikringsselskaber?

  Garantifonden er en selvejende institution, der er reguleret ved lov og bekendtgørelse. Den blev oprettet i 2003, fordi forsikringstagere og skadelidte i skadesforsikringsselskabet Plus Forsikring A/S pludselig stod uden forsikringsdækning, da selskabet gik konkurs.

  Med etableringen af Garantifonden blev det især inden for forbrugerforsikringsområdet sikret, at Garantifonden i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs træder til og yder dækning.

 • Hvilke skadesforsikringsselskaber er dækket af Garantifonden?

  Garantifonden dækker danske skadesforsikringsselskaber, samt skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et EU/EØS-land, som via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed sælger skadesforsikringer i Danmark. 

  Se vores medlemsliste her.

 • Hvad dækker Garantifonden?

  Fra den 1. januar 2019 dækker Garantifonden den virksomhed, som det konkursramte forsikringsselskab har i Danmark, for risici i Danmark.

  Hvis et skadesforsikringsselskab går konkurs, dækker Garantifonden erstatningskrav til følgende:

  • Forsikringstagere med privatforsikringer (dvs. typiske forbrugerforsikringer som motor-, familie-, parcelhus-, grundejer-, fritidshus-, ulykkes- og tilsvarende privatforsikringer)

  • Tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer (uanset, om de er tegnet erhvervsmæssigt)

  • Tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer (uanset, om de er tegnet erhvervsmæssigt)

  • Forsikringstagere og de sikrede under kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer

  • Forsikringstagere med bygningsbrandforsikringer uanset type af ejendom og de sikrede. (Bestemmelsen har til formål at sikre, at kreditorer med tinglyst pant i fast ejendom er sikret erstatning i tilfælde af brand i den ejendom, hvori de har pant. Dækning af brandskader er derfor ikke begrænset til forbrugerforsikring, dvs. en- og tofamiliehuse samt fritidshuse. Fonden dækker således også brandskader på erhvervsejendomme mv.)

  Garantifonden dækker præmier, som er betalt før konkursdekretets afsigelse, dog med en selvrisiko på 1000 kr. pr. police. Det er dog kun præmien for den resterede del af den løbende forsikringsperiode, som dækkes af Garantifonden.

  • Fra den 1. januar 2019 dækker Garantifonden også erstatningskrav i henhold til en ejerskifteforsikring, en byggeskadeforsikring og en sælgeransvarsforsikring i hele forsikringens løbetid. Der tilbagebetales af den grund ikke returpræmie på disse forsikringstyper.
 • Hvem finansierer Garantifonden for skadesforsikringsselskaber?

  Garantifonden bliver finansieret af dens medlemmer ved henholdsvis engangsbidrag, som betales ved tiltrædelse i Garantifonden, samt årlige bidrag. Ifølge garantifondsloven skal Garantifondens formue udgøre 300 mio., og bidragene betales som udgangspunkt kun, når Garantifondens formue når under 300 mio. kr.

  Medlemmerne kan i forbindelse med de årlige bidrag opkræve bidraget hos forsikringstagerne via præmierne. Læs mere om de årlige bidrag her.

  Det er Finanstilsynet der meddeler, når bidrag til Garantifonden opkræves, samt når bidragspligten ophører igen.

 • Er der EU-krav om etablering af en Garantifond for skadesforsikringsselskaber?

  Der er i dag ikke en EU-retlig forpligtelse til at etablere garantiordninger. Forsikringstagere i EU er derfor dækket forskelligt i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs.

  Den danske garantifond er blevet etableret for at sikre danske forsikringstagere, i det tilfælde hvor deres skadesforsikringsselskab går konkurs.