Tema
Debat

Spørgsmål & svar til forsikringskunder

Spørgsmål & svar


 • Hvad dækker Garantifonden?

  Fra den 1. januar 2019 dækker Garantifonden den virksomhed, som det konkursramte forsikringsselskab har i Danmark, for risici i Danmark.

  Hvis et skadesforsikringsselskab går konkurs, dækker Garantifonden erstatningskrav til følgende:

  • Forsikringstagere med privatforsikringer (dvs. typiske forbrugerforsikringer som motor-, familie-, parcelhus-, grundejer-, fritidshus-, ulykkes- og tilsvarende privatforsikringer)

  • Tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer (uanset, om de er tegnet erhvervsmæssigt)

  • Tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer (uanset, om de er tegnet erhvervsmæssigt)

  • Forsikringstagere og de sikrede under kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer

  • Forsikringstagere med bygningsbrandforsikringer uanset type af ejendom og de sikrede. (Bestemmelsen har til formål at sikre, at kreditorer med tinglyst pant i fast ejendom er sikret erstatning i tilfælde af brand i den ejendom, hvori de har pant. Dækning af brandskader er derfor ikke begrænset til forbrugerforsikring, dvs. en- og tofamiliehuse samt fritidshuse. Fonden dækker således også brandskader på erhvervsejendomme mv.)

  Garantifonden dækker præmier, som er betalt før konkursdekretets afsigelse, dog med en selvrisiko på 1000 kr. pr. police. Det er dog kun præmien for den resterede del af den løbende forsikringsperiode, som dækkes af Garantifonden.

  • Fra den 1. januar 2019 dækker Garantifonden også erstatningskrav i henhold til en ejerskifteforsikring, en byggeskadeforsikring og en sælgeransvarsforsikring i hele forsikringens løbetid. Der tilbagebetales af den grund ikke returpræmie på disse forsikringstyper.
 • Hvordan kan man som forsikringstager være sikker på, at ens forsikringsselskab er medlem af Garantifonden?

  Alle skadesforsikringsselskaber inden for EU/EØS der tegner forsikringer i Danmark, for risici i Danmark skal pr. 1. januar 2019 være medlem af den danske Garantifond for skadesforsikringsselskaber. 

  Man kan som forsikringstager derfor være sikker på, at man er dækket af Garantifonden, hvis man vælger at tegne sine forbrugerforsikringer i Danmark for risici i Danmark, i et forsikringsselskab med hjemsted i et land inden for EU/EØS.

 • Hvordan får man som forsikringstager besked om et forsikringsselskabs konkurs?

  Kurator i det konkursramte selskab giver meddelelse til alle forsikringstagerne om konkursen. Derudover giver Finanstilsynet besked om konkursen via den danske dagspresse.

 • Hvor længe dækker Garantifonden, hvis mit forsikringsselskab er gået konkurs?

  Garantifonden dækker erstatningskrav der er opstået indtil 4 uger efter at kurator har givet meddelelse om forsikringsselskabets konkurs til fordringshaverne.

  Er der tale om et udenlandsk skadesforsikringsselskab fra et andet EU/EØS-land, beregnes fristen på 4 uger fra det tidspunkt, hvor Garantifonden har givet meddelelse til fordringshaverne om forsikringsselskabets konkurs.

  Fra 1. januar 2019 udvides Garantifondens dækningsomfang for byggeskadeforsikringer, ejerskifteforsikringer og sælgeransvarsforsikringer, da Garantifonden fra den dato dækker erstatningskrav i hele forsikringens resterende løbetid, hvis skadesforsikringsselskabet går konkurs.

 • Hvor lang er fristen for at anmelde krav, og til hvem skal de anmeldes?

  Det vil fremgå af brevet fra kurator, der udsendes i forbindelse med en konkurs, hvordan forsikringskunder skal forholde sig til anmeldelse af krav, der ønskes dækket af Garantifonden. 

  Kurator vil løbende oplyse om fremgangsmåden for anmeldelse af krav for de enkelte forsikringstagere, afhængig af forsikringstype.


  Krav skal anmeldes senest 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse. Krav, der anmeldes efter 6-måneders fristen, dækkes ikke af Garantifonden og kan herefter alene anmeldes som en fordring (erstatningskrav) i forsikringsselskabets konkursbo.

  Erstatningskrav, som er anmeldt til det selskab, der er erklæret konkurs, inden konkursdekretets afsigelse, anses for anmeldt til Garantifonden og skal ikke anmeldes igen.

 • Hvem håndterer Garantifondens sagsbehandling i forbindelse med en konkurs?

  Det er Garantifondens administrationsselskab, der i samarbejde med kurator i det konkursramte selskab, står for at sagsbehandle og afvikle boet.

   

  Garantifondens administrationsselskab vil bestræbe sig på hurtigt at få behandlet alle sager, der overtages fra det konkursramte selskab.

 • Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål vedr. en konkret forsikringssag?

  Hvis du er forsikringskunde i et forsikringsselskab der allerede er gået konkurs, kan du læse mere om hvordan du skal forholde dig i den konkrete situation, ved at læse om konkursen på Garantifondens hjemmeside.

  Læs om Gable/Husejernes her, Alpha Insurance her, Qudos Insurance her og CBL Insurance her.

 • Skal jeg tegne en ny forsikring, hvis mit forsikringsselskab er gået konkurs?

  Ja.

   

  Garantifonden dækker kun i en begrænset periode. Derfor er det vigtigt, at man hurtigt bliver forsikret på ny.

  I de fleste tilfælde kan forbrugerne gå til et andet forsikringsselskab, for at blive forsikret. Man kan med fordel bruge www.forsikringsguiden.dk til at få et overblik over forsikringsmuligheder. Her kan man sammenligne pris og dækning på de fleste private forsikringer hos en lang række forsikringsselskaber.


  Særligt hvis der er tale om en lovpligtig forsikring, er det vigtigt, at der tegnes en ny forsikring hos et andet forsikringsselskab så hurtigt som muligt, for at opretholde den lovpligtige forsikringsdækning.

   

  Byggeskadeforsikringer, ejerskifteforsikringer og sælgeransvarsforsikringer kan som udgangspunkt ikke gentegnes. Efter 1. januar 2019 vil denne type forsikringer være omfattet af Garantifondens dækningsområde i hele forsikringens resterende løbetid, i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.