Tema
Debat

Spørgsmål & svar om medlemskab

Spørgsmål & svar


 • Hvilke selskaber skal betale engangsbidrag til Garantifonden?
  • Danske skadesforsikringsselskaber etableret efter 1. juli 2017 skal betale et engangsbidrag til Garantifonden senest 4 uger efter, at selskabet eller filialen har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive skadesforsikringsvirksomhed i Danmark. Engangsbidraget til Garantifonden er fastsat til 100.000 DKK.

  • Skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et land inden for EU/EØS, der pr. 1. januar 2019 havde Finanstilsynets tilladelse til at drive skadesforsikringsvirksomhed i Danmark via filial eller grænseoverskridende virksomhed. 
 • Hvor meget skal der betales i indmeldelsesbidrag?

  Skadesforsikringsselskaber med medlemspligt til Garantifonden, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive skadesforsikringsvirksomhed i Danmark efter 1. januar 2019, skal betale et engangsbidrag på 100.000 DKK i forbindelse med indmeldelse i Garantifonden.

 • Hvordan betaler medlemmer engangsbidrag til Garantifonden?

  Betaling af engangsbidrag sker i forbindelse med indmeldelse af Garantifonden, via Garantifondens system.

   

  Selskaber kan få adgang til systemet ved at udfylde kontaktformularen på denne side.

 • Hvem skal betale løbende bidrag til Garantifonden?

  Alle medlemmer af Garantifonden, der tegner bidragsforpligtende forsikringstyper, skal betale løbende bidrag til Garantifonden, så længe Finanstilsynet pålægger Garantifonden at opkræve bidrag.

  Selskabet kan vælge selv at betale bidragene, eller det kan opkræves hos den enkelte forsikringstager, der har tegnet eller fornyet en bidragsforpligtende forsikring.

   

  Bidragsbeløbet vil ikke blive tilbagebetalt til forsikringstageren, såfremt forsikringen ophører før tid.

 • Hvor meget er det løbende bidrag i 2022?

  Medlemmer af Garantifonden skal indbetale 40 kr. pr. police til Garantifonden for følgende forsikringstyper, som tegnes i Danmark for risici i Danmark:

  • motorforsikringer,
  • familieforsikringer,
  • husejerforsikringer,
  • sundhedsforsikringer,
  • ejerskifteforsikringer,
  • sælgeransvarsforsikringer og
  • byggeskadeforsikringer

  Der skal indbetales et fast beløb pr. police, uanset om der på samme police er indtegnet flere af de bidragsforpligtende forsikringstyper, eller om flere personer eller enheder er dækket af samme police.

  Bidraget gælder policer tegnet fra den 1. januar 2022 - dvs. både nytegninger og fornyelser.

 • Hvilke forsikringstyper er bidragspligtige?

  Motorforsikring

  Forsikringen benævnes også autoforsikring, motorkøretøjsforsikring og bilforsikring. Der er tale om den lovpligtige ansvarsforsikring for ”motorkøretøjer”” jf. definitionen i §2, stk. 1, nr. 15 i færdselsloven.

   

  Garantifonden har på forespørgsel vurderet, at en knallert 45 skal anses som et motorkøretøj i færdselslovens forstand. En knallert 45 er derfor omfattet af bidragspligten.

   

  Følgende er eksempelvis ikke omfattet af bidragspligten: trailer- eller campingvognsforsikring og forsikringer af traktorer.


  Familieforsikring

  Forsikringen benævnes også indboforsikring, indbo- og ansvarsforsikring, hjemforsikring, husstandsforsikring og Familiens Basisforsikring. Forsikringen dækker skader på husstandens indbo og private ejendele, hvis det bliver beskadiget/forsvinder på grund af tyveri, brand, storm m.v. Forsikringen omfatter også en ansvarsforsikring, der dækker det erstatningsansvar, husstandens medlemmer kan pådrage sig som privatpersoner. Forsikringen omfatter en retshjælpsforsikring, der dækker omkostninger ved en række private retssager, som husstandens medlemmer måtte blive involveret i.

   

  Det forhold, at man f.eks. kan tilvælge en rejseforsikring under sin familieforsikring, betyder ikke, at rejseforsikringer, der tegnes som selvstændige forsikringer, er omfattes af bidragspligten.


  Husejerforsikring

  Forsikringen benævnes også husforsikring, villaforsikring og parcelhusforsikring. Forsikringen dækker skader på helårshuset forårsaget af brand, storm, vand m.m. samt typisk også dækning for anden pludselig skade. Ofte har forsikringen også insekt- og svampedækning, glas- og sanitetsdækning samt dækning for skader på stikledninger og skjulte rør. De sidstnævnte deldækninger er i nogle tilfælde tilvalg. Forsikringen omfatter også en husejeransvarsforsikring og en retshjælpsforsikring.

   

  Følgende er ikke omfattet af bidragspligten: Fritidshusforsikringer, kolonihavehusforsikringer o. lign. Der skal ikke betales bidrag for ejendoms- og bygningsforsikringer på udlejningsejendomme.

   

  Sundhedsforsikring

  Forsikringen dækker udgifter til undersøgelse, behandling, genoptræning mv., og behandling som finder sted på private sygehuse og ved privatpraktiserende behandlere og speciallæger.

   

  Ulykkes- og sygdomsforsikringer er således ikke omfattet af bidragspligten.

   

  Byggeskadeforsikringer

  En byggeskadeforsikring er en forsikring, der tegnes af entreprenøren, ved nybygning eller væsentlig ombygning af eksisterende byggeri til beboelse, som sikrer bygningsejeren.

   

  Der betales ikke bidrag for byggeskadeforsikringer på udlejningsejendomme.

   

  Generelt

  Bemærk at bortset fra byggeskadeforsikringer, er kun forbrugerforsikringer (privatforsikringer) omfattet af bidragspligten.

 • Hvem skal være medlem af Garantifonden?

  Følgende forsikringsselskaber skal være medlem af og yde bidrag til Garantifonden:

  • Alle skadesforsikringsselskaber med hjemsted i Danmark

  • Skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et land inden for EU/EØS, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive skadesforsikringsvirksomhed i Danmark via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed.


  Se Garantifondens medlemsliste her.

 • Hvordan betales det løbende bidrag til Garantifonden?

  Det løbende bidrag betales via Garantifondens indberetningssystem, som alle medlemmer skal være registreret i. 

  Medlemmer indbetaler bidraget til Garantifonden hvert kvartal for de bidragsforpligtende forsikringstyper, som skadesforsikringsselskabet har nytegnet eller fornyet i det pågældende kvartal. 

 • Kan et skadesforsikringsselskab uden for EU/EØS være medlem af Garantifonden?

  Nej.

  Ifølge 'lov om en Garantifond for skadesforsikringsselskaber' er det kun skadesforsikringsselskaber med hjemsted inden for EU/EØS der kan være medlemmer af Garantifonden.

 • Kan medlemmer melde sig ud af Garantifonden?

  Nej.

  Kun hvis skadesforsikringsselskabets tilladelse til at drive skadesforsikringsvirksomhed i Danmark ophører, vil medlemskabet af Garantifonden ligeledes ophøre.

  Engangsbidrag refunderes ikke i forbindelse med ophør af medlemskab.

 • Er det muligt for medlemmer af fradrage for uerholdelige bidrag?

  Ja. Hvis et selskab har indberettet et bidrag og dette alligevel ikke modtages pga. policens manglende gyldighed, kan bidraget fratrækkes i den næste indberetning til Garantifonden.

 • Skal der opkræves bidrag for policer tegnet i Grønland?

  Nej - Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber er pr. 1. juli 2008 sat i kraft for Grønland iht. anordning nr. 685 af 28. juni 2008. Bemyndigelsen i anordningen til at udstede nærmere regler om betaling af bidrag på policer, som dækker risici i Grønland, jf. anordningens § 3, stk. 6 er imidlertid ikke udnyttet. Derfor skal der ikke opkræves bidrag for policer vedrørende forbrugerforsikringer tegnet i Grønland.

   

   

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.