Spørgsmål og svar


 • Hvad er omfattet af bidragspligten?

  Alle arbejdsulykkesforsikringspolicer er omfattet af bidragspligten.


  Der vil være bidragspligt i alle tilfælde ved lovpligtige arbejdsulykkesforsikringspolicer, herunder fx privat hushjælp over 400 timer årligt. Derudover er der bidragspligt for frivillige arbejdsulykkesforsikringspolicer, jf. arbejdsskadesikringslovens § 48, stk. 2.

   

  Fsva. 0-ansatte m.fl. vil der i sagens natur kun være bidragspligt i det omfang, der tegnes arbejdsulykkesforsikring. Der skal kun betales bidrag, hvis der er ansatte.

 • Hvordan opgøres antallet af fuldtidsbeskæftigede?

  Antallet af sikrede under en arbejdsulykkesforsikringspolice skal omregnes til fuldtidsbeskæftigede og indberettes til Garantifonden. Indberetningen til Garantifonden foretages som ét samlet tal uden decimaler.


  En person der i et år kun er fuldtidsforsikret i 6 måneder medtælles som 0,5 fuldtidsforsikret.


  På tegningstidspunktet skal forsikringsselskabet indberette antallet af (estimerede) sikrede under policen til Garantifonden. Når policen året efter skal fornyes og forsikringsselskabet kender det eksakte antal sikrede under policen kan forsikringsselskabet regulere antallet af sikrede i den efterfølgende indberetning til Garantifonden. Afgiften kommer dermed tidsmæssigt til at afspejle præmiebetalingen til forsikringsselskabet.

   

  Eksempel på beregning:
  Forsikringstager 1 - i alt 7,6 ansatte fordelt således:
  1,2 kontoransat - 5,2 tømrer - 1,2 arbejdsmand


  Forsikringstager 2 - i alt 7,6 ansatte fordelt således:
  7,6 kontor


  Forsikringstager 3 - i alt 0,2 ansat fordelt således:
  0,1 kontor - 0,1 konsulent


  Selskabet har i alt fornyet 7,6 + 7,6 + 0,2 ansatte = 15,4 ansatte.


  I alt indberettes pr. 1. maj 15 ansatte, og der indbetales 15 x 30 kroner = 450 kroner i bidrag til Garantifonden. 

   

  I forhold til Garantifonden skal der indbetales 30 kr. pr. fuldtidsforsikrede (1665 timer) uanset hvornår på året aftalen er indgået og hvor mange aftaler, der er indgået.


  Eksempel:
  Forsikring nytegnes 1. januar 2022 med estimeret 12 ansatte, og der indbetales 12 x 30 kroner = 360 kroner til Garantifonden 1. maj 2022.

   

  Den 1. juli 2022 ringer forsikringstager og beder om at udvide forsikringen til 15 ansatte på samme police.


  Selskabet indberetter og indbetale yderligere 3 x 30 kroner = 90 kroner 1. november 2022 til Garantifonden.

   

   

   

 • Hvornår skal der indberettes og indbetales til Garantifonden?

  Antallet af sikrede iht. nytegnede eller fornyede policer i 1. kvartal (1. januar-31. marts) indberettes i perioden 1. april-30. april og indbetales til Garantifonden senest den 1. maj.


  Antallet af sikrede iht. nytegnede eller fornyede policer i 2. kvartal (1. april-30. juni) indberettes i perioden 1. juli-31. juli og indbetales til Garantifonden senest den 1. august.


  Antallet af sikrede iht. nytegnede eller fornyede policer i 3. kvartal (1. juli-30. september) indberettes i perioden 1. oktober-31. oktober og indbetales til Garantifonden senest den 1. november.


  Antallet af sikrede iht. nytegnede eller fornyede policer i 4. kvartal (1. oktober-31. december) indberettes i perioden 1. januar-31. januar og indbetales til Garantifonden senest den 1. februar.

   

 • Kan selskaberne opkræve bidraget særskilt i marts 2022, hvis det ikke når med i opkrævningen i januar 2022?

  Ja – bidraget til Garantifonden skal opkræves i det kvartal, hvor policen nytegnes eller fornyes. Indberetningen og betalingen til Garantifonden foretages i den følgende måned.

 • Finder forsikringsaftalelovens §§ 12-17, som bl.a. vedrører retsvirkningen af manglende betaling af præmie også anvendelse i forbindelse med en særskilt opkrævning af garantifondsbidraget (dvs. ikke samtidig med præmieopkrævningen)?

  Advokatselskabet DLA Piper har vurderet spørgsmålet for Garantifonden og konkluderet, at udtrykket præmien i FAL §§ 12-17 (sammenholdt med Bidragsbekendtgørelsens §§ 5-6) også omfatter bidraget til Garantifonden, såfremt et forsikringsselskab (retmæssigt) og på et aftaleretligt grundlag vælger at opkræve dette hos forsikringstager, jf. Bidragsbekendtgørelsens § 6, stk. 5.

 • Kan selskaberne opkræve bidraget med tilbagevirkende kraft, så der f.eks. ikke opkræves afgift for 2022, men i stedet opkræves dobbelt afgift i 2023?

  Nej.

 • En ny kontrakt/aftale/police indebærer, at der skal betales bidrag til Garantifonden

  I de tilfælde, hvor der sker ændringer i en police, der medfører, at denne opfattes som en ny aftale/kontrakt, betragtes dette som en nytegnet police, der skal betales bidrag til Garantifonden på baggrund af.

 • Policer med månedsbetaling?

  Indberetningen af antal sikrede samt indbetalingen svarende til antal sikrede til Garantifonden skal ske vedr. det kvartal, hvor policen nytegnes eller fornyes. I det omfang antallet af sikrede omfattet af policen reguleres oftere end én gang årligt kan forsikringsselskabet evt. vælge at indberette det estimerede antal opgjort på en bestemt dato i kvartalet og opgøre det reelle antal sikrede på samme dato året efter. Garantifonden er alene interesseret i den korrekte betaling og blander sig derfor ikke i, hvordan opkrævningen sker hos forsikringstagerne.

 • Hvordan efterreguleres indberetninger og indbetalinger?

  Ved policeudløb året efter, efterreguleres bidraget indbetalt til Garantifonden på baggrund af det reelle antal sikrede. Hvis man i 1. kvartal år 0 har indberettet (estimeret) 1000 sikrede og betalt bidrag til Garantifonden på baggrund heraf, reguleres antallet af sikrede i 1. kvartal år 1 i enten op- eller nedadgående retning på baggrund af det reelle antal sikrede.


  Der er kun krav om efterregulering i det omfang, at selskabet selv efterregulerer over for forsikringstager.

   

  Der kan alene efterreguleres på baggrund af færre ansatte end oprindeligt antaget én gang årligt – i forbindelse med revisors årsgennemgang.

 • Får man penge tilbage ved almindelig policeudløb?

  Ved ordinær policeudløb kan indberetning og bidrag efterreguleres, jf. ovenfor under efterregulering.

   

  Eksempel:
  En forsikring opkræves ved hovedforfald 1. januar 2022 for 12 x 30 = 360 kroner, som indbetales til Garantifonden 1. maj 2022.

   

  Den 1. december 2022 opsiges forsikringen af et andet selskab til udløb 1. januar 2023.


  Det afgivne selskab indbetaler ikke til Garantifonden for 2023.


  Eksempel:
  En forsikring opkræves ved hovedforfald 1. januar 2022 for 12 x 30 = 360 kroner, som indbetales til Garantifonden 1. maj 2022.

   

  Den 1. februar 2023 slettes forsikringen med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2023, og der er dermed allerede opkrævet 12 x 30 = 360 kroner hos forsikringstager til dækning af garantifondsbidrag.


  De 360 kr. indbetales derfor ikke til Garantifonden den 1. maj 2023.

   

  Eksempel:
  En forsikring opkræves ved hovedforfald 1. januar 2022 for 12 x 30 = 360 kroner, som indbetales til Garantifonden 1. maj 2022.

   

  Den 1. juni 2022 slettes forsikringen med tilbagevirkende kraft 1. januar 2022, og selskabet har dermed indbetalt til Garantifonden.


  I det omfang forsikringsselskabet har indberettet og indbetalt bidraget til Garantifonden kan der efterreguleres i forbindelse med revisors årsgennemgang.

 • Får man penge tilbage, hvis forsikringen ophører før tid?

  Nej. Beløb opkrævet vil ikke blive tilbagebetalt til forsikringstageren, uanset om
  forsikringen ophører før tid.

 • Revisorerklæring

  Forsikringsselskaberne skal i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet indsende en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor til Garantifonden om, at de indbetalte bidrag er korrekt beregnet.

 • Kan forsikringstager opsige forsikringsaftalen på grund af bidraget?

  Nej. Det fremgår af lov om en garantifond § 4, stk. 1, at en forsikringstager, indtil Garantifondens formue udgør 500 mio. kr. ikke kan opsige en forsikringsaftale på grund af en forhøjelse af præmien, som alene anvendes til betaling af bidrag til Garantifonden.

 • Hvornår skal der første gang indbetales bidrag vedr. arbejdsulykkesforsikringer til Garantifonden?

  Det første bidrag vedr. arbejdsulykkesforsikringer til Garantifonden skal betales 6 måneder efter, at Finanstilsynet har givet meddelelse til Garantifonden herom.

   

  Finanstilsynet har den 8. oktober 2021 meddelt, at der for 2022 skal opkræves 30 kr. pr. sikrede under en arbejdsulykkesforsikring, som fornyes eller nytegnes.


  Der skal således indbetales første bidrag til Garantifonden vedr. arbejdsskade den 1. maj 2022.

 • Gælder bekendtgørelsen for Grønland?

  Nej – bekendtgørelsen kan ved anordning sættes i kraft for Grønland.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.