Tema
Debat

Årsrapporter for Garantifonden

 

Årsrapporten for 2020

Garantifondens 17. regnskabsperiode fra den 1. januar til den 31. december 2020 har fortsat været påvirket af konkurserne i Gable Insurance A/S, Alpha Insurance A/S og Qudos Insurance A/S, samt konkursen i CBL Insurance Europe Dac.

 

Garantifondens indtægter i perioden består af garantifondsbidrag på i alt 310 mio. kr. Garantifondsbidrag kan henføres til engangsbidrag som følge af udenlandske selskabers indmeldelse i Garantifonden i 2020 med knap 4 mio. kr. samt indbetaling af policebidrag på i alt 306 mio. kr.

 

Erstatningsomkostninger m.v. sammensætter sig af afløb af hensættelser og udgifter m.v. i forbindelse med konkurs vedrørende Alpha Insurance på 124 mio. kr. og Qudos Insurance på 174 mio. kr. I nettotabet er indregnet, at Garantifonden får dækket en væsentlig del af de forventede udbetalte erstatninger via de registrerede aktiver i de to konkursboer. Erstatningsomkostninger m.v. vedrørende Gable Insurance AG og CBL Insurance Europe Dac udgør tilsammen 17 mio. kr.

 

Den negative udvikling i 2020 kan henføres til regulering af hensættelser og ristornobeløb samt det faktum, at datakvaliteten i begge boer har medført, at der ikke har været et entydigt overblik over risici i boerne.

 

Garantifondens løbende driftsomkostninger udgør 6 mio. kr. mens de finansielle poster i år blev negative med 1,0 mio. kr. Dermed blev årets resultat et underskud på 11 mio. kr., og egenkapitalen er negativ ultimo 2020 med 1.592 mio. kr.

 

Garantifonden skal i henhold til loven have en formue på 300 mio. kr. Med henblik på en reetablering af Garantifondens formue har Garantifonden på Finanstilsynets foranledning genoptaget opkrævningen af bidrag hos selskaberne pr. 1. januar 2019. Det må forventes, at Finanstilsynet også de kommende år vil anmode Garantifonden om at opkræve løbende bidrag fra medlemmerne af Garantifonden, indtil egenkapitalen er reetableret.

 

Garantifonden har i marts 2019 indgået en kreditaftale med Danske Bank, hvor Garantifonden har fået en trækningsret på 1 mia. kr. Kreditaftalen er garanteret af den danske stat. Garantifonden er i marts 2021 i færd med at få kreditaftalen udvidet, da Garantifonden får behov for yderligere likviditet. Udvidelsen er godkendt af den danske stat.

 

Hele årsrapporten for 2020 kan læses her.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.