Tema
Debat

Årsrapporter for Garantifonden

Fonden skal udarbejde og aflægge årsregnskab for hvert år. Fondens regnskabsår følger kalenderåret.


Årsrapporten for 2017

Garantifondens 14. regnskabsperiode fra den 1. januar til den 31. december 2017 har været påvirket af konkursen i det liechtensteinske baserede forsikringsselskab Gable Insurance AG. De solgte især ejerskifteforsikringer på det danske marked gennem Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS, som ligeledes gik konkurs i december 2016. De to konkurser har afstedkommet, at regnskabet for 2017 var negativt.

 

Garantifondens indtægter i perioden bestod af Garantifondsbidrag på 24.374.000 kr., hvilket skyldes engangsbidrag fra syv udenlandske selskabers indmeldelse i Garantifonden i 2017.

Erstatningsomkostninger m.v. sammensætter sig af positivt afløb af hensættelser m.v. i forbindelse med konkurs i Plus Forsikring A/S på -37.000 kr. , mens afløb af hensættelser og udgifter m.v. i forbindelse med konkurs i Gable Insurance AG udgør en omkostning på 96.800.000 kr. Garantifondens løbende driftsomkostninger udgør 705.000 kr mens de finansielle poster i 2017 blev negative med 523.000 kr. , forårsaget af urealiserede kursreguleringer.

Dermed blev årets resultat et underskud på 73.617.000 kr.

 

Som følge af årets underskud udgør egenkapitalen 256.459.000 kr. ultimo 2017 og dermed mindre end den i loven fastsatte minimumsgrænse på 300 mio. kr.  I henhold til loven skal Finanstilsynet inden 1. juli 2018 tage stilling til selskabernes bidrag for 2019, med mindre Erhvervsministeren tillader, at Garantifonden i en periode ikke opfylder det i loven fastsatte kapitalkrav.

 

Hele årsrapporten for 2017 kan læses her.