Tema
Debat

Årsrapporter for Garantifonden

Fonden skal udarbejde og aflægge årsregnskab for hvert år. Fondens regnskabsår følger kalenderåret.


Årsrapporten for 2018

Garantifondens 15. regnskabsperiode fra den 1. januar til den 31. december 2018 har været påvirket af konkurserne i såvel Alpha Insurance A/S som Gable Insurance A/S.

Garantifondens indtægter i perioden bestod af Garantifondsbidrag på 1 mio. kr.

Erstatningsomkostninger m.v. sammensætter sig af afløb af hensættelser og udgifter m.v. i forbindelse med konkurs i Gable Insurance AG på 41 mio. kro. og Garantifondens forventede nettotab vedrørende Alpha Insurance A/S og Qudos Insurance A/S på i alt 958 mio. kr. I nettotabet er indregnet, at Garantifonden får dækket en væsentlig del af de forventede udbetalte erstatninger via de registrerede aktiver i de to konkursboer.


Garantifondens løbende driftsomkostninger udgør 2 mio. kr. mens de finansielle poster i år blev positive med 1 mio. kr. Dermed blev årets resultat et underskud på 999 mio. kr., og egenkapitalen er ultimo 2018 negativ med 742 mio. kr.


Garantifonden skal i henhold til loven have en formue på 300 mio. kr. Med henblik på en reetablering af Garantifondens formue har Garantifonden på Finanstilsynets foranledning genoptaget opkrævningen af bidrag hos selskaberne. Det skønnes, at opkrævningen vil bidrage med i størrelsesordenen 350- 400 mio. kr. i 2019. Det forventes, at Finanstilsynet også de kommende år vil anmode Garantifonden om, at opkræve løbende bidrag fra medlemmerne af Garantifonden indtil egenkapitalen er reetableret.

Garantifonen har i marts 2019 således indgået en kreditaftale med Danske Bank, hvorefter Garantifonden har fået en trækningsret på 1 mia. kr. Kreditaftalen er garanteret af den danske stat. Såfremt der opstår behov for yderligere likviditet fordi udbetalinger til dækningsberettigede forsikringstagere sker før Garantifonden modtager udbetalinger fra konkursboerne, kan Garantifonden i henhold til lovgivningen optage lån med garanti fra staten.

Hele årsrapporten for 2018 kan læses her.