Tema
Debat

Årsrapporter for Garantifonden

 

Årsrapporten for 2019

Garantifondens 16. regnskabsperiode fra den 1. januar til den 31. december 2019 har været påvirket af konkurserne Gable Insurance A/S, Alpha Insurance A/S og Qudos Insurance A/S.

 

Garantifondens indtægter i perioden bestod af Garantifondsbidrag på 333 mio. kr.. Garantifondsbidrag kan henføres til engangsbidrag som følge af udenlandske selskabers indmeldelse i Garantifonden i 2019 med knap 26 mio. kr. samt indbetaling af policebidrag på i alt 307 mio. kr.

Erstatningsomkostninger m.v. sammensætter sig af afløb af hensættelser og udgifter m.v. i forbindelse med konkurserne Gable Insurance AG, Alpha Insurance A/S og Qudos Insurance A/S på i alt 1.165 mio. kr.


Garantifondens løbende driftsomkostninger udgør 6 mio. kr. Dermed blev årets resultat et underskud på 838 mio. kr., og egenkapitalen er ultimo 2019 negativ med 1.581 mio. kr.


Garantifonden skal i henhold til loven have en formue på 300 mio. kr. Med henblik på en reetablering af Garantifondens formue har Garantifonden på Finanstilsynets foranledning genoptaget opkrævningen af bidrag hos selskaberne. Det forventes, at Finanstilsynet også de kommende år vil anmode Garantifonden om, at opkræve løbende bidrag fra medlemmerne af Garantifonden indtil egenkapitalen er reetableret.

Garantifonden indgik i marts 2019 en kreditaftale med Danske Bank, hvorefter Garantifonden har fået en trækningsret på 1 mia. kr. Kreditaftalen er garanteret af den danske stat. Såfremt der opstår behov for yderligere likviditet, fordi udbetalinger til dækningsberettigede forsikringstagere sker før Garantifonden modtager udbetalinger fra konkursboerne, kan Garantifonden i henhold til lovgivningen optage yderligere lån med garanti fra staten.

Hele årsrapporten for 2019 kan læses her.