Tema
Debat

Årsrapporter for Garantifonden

 

Årsrapporten for 2021

Garantifondens 18. regnskabsperiode fra den 1. januar til den 31. december 2021 er stadig påvirket af konkurserne i Gable Insurance A/S, Alpha Insurance A/S, Qudos Insurance A/S, CBL Insurance Europe Dac samt Gefion A/S (tidl. Gefion Insurance A/S)

 

Garantifondens indtægter i perioden består af garantifondsbidrag på i alt 328,9 mio. kr. Heraf udgør engangsbidrag som følge af udenlandske selskabers indmeldelse i Garantifonden i 2021 4,5 mio. kr. og løbende indbetaling af policebidrag udgør i alt 324,4 mio. kr.

 

Erstatningsomkostninger m.v. er sammensat af afløb af hensættelser og udgifter m.v. i forbindelse med konkursboerne. I nettotabet er indregnet, at Garantifonden får dækket en del af de forventede udbetalte erstatninger via de registrerede aktiver i konkursboerne efter Alpha Insurance A/S og Qudos Insurance A/S.

 

Det har påvirket regnskabet positivt, at der er indgået forlig med Howden Insurance Brokers og den tidligere ledelse i Husejernes Forsikring Assurance Agentur samt at der er afløbsgevinster i konkursboet efter Qudos Insurance. Modsat har Garantifondens overtagelse af arbejdsulykkesforsikringsbestandene fra hhv. Alpha Insurance A/S og CBL Insurance Europe Dac medført en betydelig forøgelse af erstatningshensættelserne.

 

Garantifondens løbende driftsomkostninger udgør 6,4 mio. kr., mens de finansielle poster i år blev negative med 1,6 mio. kr. Dermed blev årets resultat et overskud på 323,8 mio. kr., og egenkapitalen er negativ ultimo 2021 med 1.268,5 mio. kr.

 

Resultat og egenkapital er som følge af lovændringen pr. 1. juli 2021 opdelt i dækning af henholdsvis forbrugerforsikringer og arbejdsulykkesforsikringer. Årets resultat på 323,8 mio. kr. fordeles på Forbrugerforsikringsordningen med 644,9 mio. kr. og Arbejdsulykkesforsikringsordningen med -321,1 mio. kr. Egenkapitalen på -1.268,5 mio. kr. fordeles på Forbrugerforsikringsordningen med -947,4 mio.kr og Arbejdsulykkesforsikringsordningen med -321,1 mio. kr.

 

Garantifonden skal i henhold til loven have en samlet formue på 500 mio. kr. Beløbet er hævet med 200 mio. kr. i forbindelse med Garantifondens overtagelse af dækningen af erstatningskrav, når et forsikringsselskab får inddraget sin tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed. Med henblik på en reetablering af Garantifondens formue har Garantifonden på Finanstilsynets foranledning genoptaget opkrævningen af bidrag hos selskaberne pr. 1. januar 2019 med 40 kr. pr. forbrugerpolice. I forbindelse med ændring af loven og udvidelse af Garantifondens erstatningsansvar for arbejdsulykkesforsikringer skal der fra 1. januar 2022 endvidere opkræves 30 kr. pr. fuldtidssikrede under en arbejdsulykkesforsikring. Det må forventes, at Finanstilsynet vil anmode Garantifonden om at opkræve løbende bidrag fra medlemmerne af Garantifonden, indtil egenkapitalen er reetableret.

 

Garantifonden har indgået en kreditaftale med Danske Bank, hvor Garantifonden har fået en trækningsret på 2 mia. kr. Kreditaftalen er garanteret af den danske stat.

 

Hele årsrapporten for 2021 kan læses her.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.