Tema
Debat

Årsrapporter for Garantifonden

 

Årsrapporten for 2023Garantifondens 20. regnskabsperiode fra den 1. januar til den 31. december 2023 er fortsat påvirket af de fem konkurser Gable Insurance A/S, Alpha Insurance A/S, Qudos Insurance A/S, CBL Insurance Europe Dac samt Gefion Finans A/S (tidl. Gefion Insurance A/S)

 

Garantifondens indtægter i perioden består af garantifondsbidrag på i alt 364,7 mio. kr. Heraf udgør engangsbidrag som følge af udenlandske selskabers indmeldelse i Garantifonden i 2023 1,2 mio. kr. og indbetaling af policebidrag udgør 363,5 mio. kr.

 

Egenkapitalen er negativ ultimo 2023 med 512,2 mio. kr. Egenkapitalen på -512,2 mio. kr. fordeles på Forbrugerforsikringsordningen med -94,8 mio. kr. og Arbejdsulykkesforsikringsordningen med -417,4 mio. kr. Der er ikke resultat tilknyttet den nye motordækningsordning i 2023, men egenkapitalkravet på 100 mio. kr. er afspejlet i regnskabet.

 

Der er ultimo 2023 indført en ny udvidet motordækning, der indebærer, at Garantifonden i henhold til loven skal have en samlet formue på 600 mio. kr. Mindst 100 mio. kr. skal bestå af bidrag fra danske forsikringsselskaber, som tegner motoransvarsforsikringer for risici i Danmark og i andre EU/EØS-lande. Formuekravet til Garantifondens dækning af erstatningskrav, når et forsikringsselskab får inddraget sin tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed blev i forbindelse med Garantifondens overtagelse af dækningen af arbejdsulykkesforsikringer fastsat til 200 mio. kr.

 

Med henblik på en reetablering af Garantifondens formue har Garantifonden på Finanstilsynets foranledning genoptaget opkrævningen af bidrag hos selskaberne pr. 1. januar 2019 med 40 kr. pr. forbrugerpolice.

 

I forbindelse med ændring af loven og udvidelse af Garantifondens erstatningsansvar for arbejdsulykkesforsikringer er der fra 1. januar 2022 desuden opkrævet 30 kr. pr. fuldtidssikrede under arbejdsulykkesforsikring hos skadesforsikringsselskaberne. Bidrag til den nye motordækningsordning opkræves først fra 2025 og er ikke fastlagt endnu.

 

Det må forventes, at Finanstilsynet også de kommende år vil anmode Garantifonden om at opkræve løbende bidrag fra medlemmerne af Garantifonden, indtil egenkapitalen er reetableret.

 

Garantifonden har indgået en kreditaftale med Danske Bank, hvorefter Garantifonden har en trækningsret på 2 mia. kr. Kreditaftalen er garanteret af den danske stat.

 

Hele årsrapporten for 2023 kan læses her.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.