Tema
Debat

Ændring af garantifondsloven 1. juli 2018

15. maj. 2018
Den 24. april 2018 vedtog Folketinget forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed (L 176). Loven bygger ligesom de to seneste ændringer af garantifondsloven på erfaringerne fra Gable Insurance’s konkurs i 2016.

De væsentligste elementer i ændringsloven er følgende:

  • Obligatorisk medlemskab af garantifonden for alle direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i andre lande inden for EU/EØS, som via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed tegner eller ønsker at tegne skadesforsikringsaftaler i Danmark (siden den 1. juli 2017 har det kunne ske på frivillig basis).

  • Pligt til at yde et engangsbidrag på 100.000 kr. for direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i Danmark, der etableres efter lovens ikrafttræden, og direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i andre EU/EØS-lande, der ved lovens ikrafttræden ikke driver eller er anmeldt til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark, men som ønsker at tegne forsikringer i Danmark.

  • For de udenlandske selskaber, som ved lovens ikrafttræden er anmeldt til at tegne skadesforsikringsaftaler i Danmark, men som endnu ikke er medlem af fonden, skal der betales 50 kr. pr. police for de motor-, familie-, husejer-, sundheds-, ejerskifte-, sælgeransvars- og byggeskadeforsikringer, som selskabet har tegnet i Danmark, og som er i kraft på tidspunktet for lovens ikrafttræden. Engangsbidraget kan ikke være mindre end 100.000 kr.

  • Fondens dækningsområde ændres, så den kun dækker den virksomhed, som forsikringsselskaberne (danske og udenlandske) har i Danmark for risici i Danmark. Ændringen betyder, at Fonden ikke, således som det ellers har været tilfældet, siden Garantifonden blev etableret i 2003, dækker den virksomhed, som danske direkte tegnende skadesforsikringsselskaber via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed har i andre lande inden for EU/EØS.

Som en konsekvens af afgrænsningen af Fondens dækningsområde til kun at vedrøre skadesforsikringsselskabernes virksomhed i Danmark, skal de selskaber, der tegner skadesforsikringsaftaler i andre EU/EØS-lande, senest den 31. august 2018 have givet alle deres relevante forsikringstagere og sikrede uden for Danmark i andre EU/EØS-lande meddelelse om, at de fra 1. januar 2019 ikke længere er dækket af Garantifonden i tilfælde af forsikringsselskabets konkurs. Meddelelsespligten gælder dog ikke over for de forsikringstagere og sikrede uden for Danmark i andre EU/EØS-lande, hvor forsikringsselskabet er blevet undtaget for pligten til at betale bidrag, da disse er dækket af en garantiordning i deres hjemland.

  • Fondens dækningsperiode ændres for visse skadesforsikringsaftaler, der ikke kan gentegnes i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs. Ændringen medfører, at Fonden dækker krav i henhold til en ejerskifteforsikring, en byggeskadeforsikring og en sælgeransvarsforsikring i hele forsikringens løbetid.

Derudover indebærer loven bl.a., at Finanstilsynet kan varsle opkrævning af bidrag fra selskaberne med 6 måneders varsel, dog kun en gang årligt, at der ikke længere skal være anmeldelsesret i et forsikringsselskabs konkursbo for så vidt angår selvrisikoen på 1.000 kr. pr. police, og at erhvervsministeren i en periode kan tillade, at Garantifonden ikke opfylder kravet om en formue på minimum 300 mio. kr. Endelig kan det nævnes, at Fondens juridiske status præciseres, herunder at Fonden ikke er underlagt forvaltningsretlige regler m.v.

Loven trådte i kraft den 1. januar 2019; dog allerede den 1. juli 2018 for så vidt angår bestemmelsen om notifikation af udenlandske forsikringstagere og sikrede.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.